شاخه ی تفکیک ناپذیری شناختی

وسواس فکری؛ قسمت دوم: شاخه ی تفکیک ناپذیری شناختی

وسواس فکری؛ قسمت دوم: شاخه ی تفکیک ناپذیری شناختی در اینجا با تکنیک هایی آشنا می شویم که بتوانیم از آنها بهره ببریم. در قسمت اول راجع به اتاق سفید و تمرکز آگاهانه صحبت کردیم که اگر بتوانیم میان خود و ذهنمان فاصله ایجاد کنیم، به موفقیت رسیده ایم. یکی از روش های نامگذاری افکار…