آرامش آموزی

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش ششم

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش ششم: انجام تمرین ها در اینجا سلسله مباحثی درباره ی نگرانی، در قالب بخش های آرامش آموزی، مدیریت نگرانی، خطرسنجی، و رویارویی یا درمان نگرانی مطرح می شود. در بخش اول از این سلسله صحبت ها درباره ی نگرانی، به آموزش تمرین های آرامش آموزی پرداخته می شود. در…

آرامش آموزی

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش پنجم

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش پنجم: انجام تمرین ها در اینجا سلسله مباحثی درباره ی نگرانی، در قالب بخش های آرامش آموزی، مدیریت نگرانی، خطرسنجی، و رویارویی یا درمان نگرانی مطرح می شود. در بخش اول از این سلسله صحبت ها درباره ی نگرانی، به آموزش تمرین های آرامش آموزی پرداخته می شود. در…

آرامش آموزی

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش چهارم

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش چهارم: انجام تمرین ها در اینجا سلسله مباحثی درباره ی نگرانی، در قالب بخش های آرامش آموزی، مدیریت نگرانی، خطرسنجی، و رویارویی یا درمان نگرانی مطرح می شود. در بخش اول از این سلسله صحبت ها درباره ی نگرانی، به آموزش تمرین های آرامش آموزی پرداخته می شود. در…

آرامش آموزی

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش سوم

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش سوم: انجام تمرین ها در اینجا سلسله مباحثی درباره ی نگرانی، در قالب بخش های آرامش آموزی، مدیریت نگرانی، خطرسنجی، و رویارویی یا درمان نگرانی مطرح می شود. در بخش اول از این سلسله صحبت ها درباره ی نگرانی، به آموزش تمرین های آرامش آموزی پرداخته می شود. در…

آرامش آموزی

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش دوم

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش دوم: درمان نگرانی در اینجا سلسله مباحثی درباره ی نگرانی، در قالب بخش های آرامش آموزی، مدیریت نگرانی، خطرسنجی، و رویارویی یا درمان نگرانی مطرح می شود. در بخش اول از این سلسله صحبت ها درباره ی نگرانی، به آموزش تمرین های آرامش آموزی پرداخته می شود. در انجام…

آرامش آموزی

پکیج کامل آرامش آموزی – بخش اول

نگرانی؛ قسمت اول – پکیج کامل آرامش آموزی – بخش اول در اینجا سلسله مباحثی درباره ی نگرانی، در قالب بخش های آرامش آموزی، مدیریت نگرانی، خطرسنجی، و رویارویی یا درمان نگرانی مطرح می شود. در بخش اول از این سلسله صحبت ها درباره ی نگرانی، به آموزش تمرین های آرامش آموزی پرداخته می شود.…