بازسازی شناختی ‌پنیک

بازسازی شناختی ‌پنیک

بازسازی شناختی ‌پنیک انسان ها همواره در تلاش اند تا به تجارب خود در زندگی معنا دهند. افراد تلاش می کنند تا وقایع را نامگذاری و دسته بندی کنند تا بتوانند حوادث آینده را حدس بزنند و پیش بینی کنند. زمانی که شما مضطرب می شوید، در برابر احتمال حمله ی پنیک حالت دفاعی می…

پنیک Panic

پنیک Panic ؛ بخش اول

پنیک Panic ؛ بخش اول پنیک یا آسیمگی شبیه ایستادن بر روی دریچه ای است که نمی دانید در چه زمانی باز می شود. زمانی که پنیک رخ می دهد، احساس وحشت و آشفتگی چنان بر فرد مستولی می شود که تصور می کند هر لحظه امکان دارد بمیرد و یا کنترل خود را از…