مبحث اوتیسم

مبحث اوتیسم؛ ۴

مبحث اوتیسم؛ ۴ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

مبحث اوتیسم؛ ۳

مبحث اوتیسم؛ ۳

مبحث اوتیسم؛ ۳ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

مبحث اوتیسم ۲

مبحث اوتیسم؛ ۲

مبحث اوتیسم؛ ۲ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

مبحث اوتیسم

مبحث اوتیسم؛ ۱

مبحث اوتیسم؛ ۱ هدف از این پادکست بیان و در اختیار قرار دادن تعریفی ساده از اوتیسم برای تمامی افراد، کسانی که کلمه ی اوتیسم را شنیده اند و یا خانواده هایی که فرزند مبتلا به اوتیسم دارند می باشد. اوتیسم از دو بخش اتوس به معنی خود و ایسم به معنی گرایش تشکیل شده.…

تشخیص اوتیسم

تشخیص اوتیسم ۲

تشخیص اوتیسم ۲ تشخیص اوتیسم یک مکانیزم نیست. تشخیص اوتیسم بر پایه ی رفتارها و بر پایه ی اختلالات رفتاری فرد است. این اختلالات رفتاری بر دو نوع است: اختلالات کیفی و اختلالات ارتباطی. برای تشخیص اوتیسم در یک فرد حد اقل باید دو مورد از اختلالات کیفی وجود داشته باشد. در حالی که وجود…

تشخیص اوتیسم

تشخیص اوتیسم ۱

تشخیص اوتیسم ۱ تشخیص اوتیسم یک مکانیزم نیست. تشخیص اوتیسم بر پایه ی رفتارها و بر پایه ی اختلالات رفتاری فرد است. این اختلالات رفتاری بر دو نوع است: اختلالات کیفی و اختلالات ارتباطی. برای تشخیص اوتیسم در یک فرد حد اقل باید دو مورد از اختلالات کیفی وجود داشته باشد. در حالی که وجود…