مبحث افسردگی

مبحث افسردگی

مبحث افسردگی در مبحث افسردگی دو بخش را برای افسردگی در نظر می گیریم: افسردگی دانسته ها و افسردگی ندانسته ها. افسردگی دانسته ها در بیماری هایی اتفاق می افتد که ما می دانیم در انتهای آن بیماری افسردگی رخ می دهد. بیماری های روانی همچون دو قطبی، شخصیت مرزی، وسواس فکری و … که…