مشاور و پشتبانی سایت

دکتر فاطمه رهبرنیافاطمه رهبرنیا: متخصص IT مشاور و پشتبانی سایت کارشناسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد ( IT (Electronic business دکتری MBA نویسنده کتاب حدیث خاکدرباره من رهبرنیا: متخصص IT مشاور و پشتبانی سایت کارشناسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد ( IT (Electronic business دکتری MBA نویسنده کتاب حدیث خاک

مدیر گروه مشاورین کلید

امیرمحمد پاکراهمدیر گروه مشاورین کلیددرباره من من امیرمحمد پاکراه هستم دکتر روانشناس امیرمحمد پاکراه با ۲۰ سال تجربه درمان کیلینیکی و بالینی در زمینه های افسردگی اضطراب و پرخوری عصبی ، اگر تا بحال راههای مختلفی برای درمان چاقی خود رفته ایید و هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسیده اید تشخیص اینکه شما جز افرادی هستید…